1

2

3

4

5

 

Zakładanie firmy przez Internet

Minęły czasy, gdy na rejestrację działalności gospodarczej musieliśmy poświęcić kilka tygodni i żmudne zbieranie potrzebnych dokumentów. Obecnie najprostsze formy organizacyjno-prawne można założyć w kilka godzin. Decydując się na założenie indywidualnej działalności gospodarczej czy prostych spółek osobowych dużą część procedury rejestracyjnej można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu. Wniosek do każdej formy prawnej jest nieco inny, więc trzeba uważać by wypełnić prawidłowy wniosek. Internetowa rejestracja działalności gospodarczej jest z roku na rok coraz bardziej popularna. Skorzystało z niej do tej kilkadziesiąt tysięcy podmiotów gospodarczych. Jest to bardzo prosta forma i czekano na nią od wielu lat. Do prostoty procedur rejestracyjnych spotykanych na zachodzie naszego kontynentu jeszcze nam daleko, lecz z pewnością sytuacja będzie z roku na rok systematycznie się w tym względzie poprawiać. Dla osób niezdecydowanych na skorzystanie z formy internetowej rejestracji firmy pozostaje jeszcze opcja osobistego złożenia wniosku we właściwym urzędzie gminy albo miasta, lub też wysłanie go drogą pocztową, jednak, jak nie trudno się domyśleć, finalizacja tych dwóch rozwiązań wymaga nieco więcej czasu. Nasz wniosek po wysłaniu go drogą elektroniczną jego poprawność jest sprawdzana przez system.

Dofinansowanie unijne dla przedsiębiorców

Od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, podmioty gospodarcze z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą starać się o dofinansowanie z wielu programów operacyjnych. Z tego rodzaju pomocy skorzystało już bardzo wielu przedsiębiorców. Pomoc może być zwrotna, albo bezzwrotne, dla osób zakładających dopiero swój pierwszy biznes i dla przedsiębiorców z wieloletnim stażem. Wysokość dofinansowania może zależeć także od tego, gdzie zamierzamy założyć biznes. Dla osób planujących otworzenie biznesu na wsi czekają zdecydowanie lepsze warunki otrzymania pomocy. Instytucjom unijnym bardzo zależy na szybkiej aktywizacji regionów wiejskich w naszym kraju, gdyż kryje się w nich wielki potencjał. Jednym z najbardziej popularnych programów pomocowych jest ten w ramach, którego można otrzymać nawet czterdzieści tysięcy złotych warunkowo bezzwrotnej pomocy finansowej. Środki nie muszą być zwrócone, jeżeli z naszym biznesem uda się nam utrzymać na rynku, przez, co najmniej dwanaście miesięcy. Unia stawia także na aktywizację osób niepełnosprawnych, osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, czy też osób pozostających od długiego czasu bez stałego zatrudnienia. Pomoc unijna nie musi koniecznie przybierać formy dofinansowania pieniężnego, specjalni urzędnicy unijni mogą także pomóc nam merytorycznie.

Kredyt na start firmy

Rozwiązaniem problemów finansowych dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą jest uzyskanie kredytu na start firmy. Jeszcze do niedawna niewiele instytucji bankowych decydowało się na wprowadzenie do swojej oferty właśnie takiego produktu, gdyż jest on, co by tu nie mówić obarczony dużym ryzykiem inwestycyjnym. Nie zawsze bank może z dużą dokładnością prognozować rentowność danego przedsięwzięcia. Od osób starających się o ten rodzaj kredytu wymaga się z reguły wyższego zabezpieczenia oraz wyższej zdolności kredytowej. Pierwszym krokiem, by w ogóle rozpocząć procedurę kredytową trzeba złożyć odpowiedni wzór wniosku kredytowego, z załącznikiem w postaci biznesplanu całego przedsięwzięcia. Biznesplan powinien obejmować takie elementy, jak krótka charakterystyka całego pomysłu, jego dokładną analizę finansową, proponowaną strukturę organizacyjną, rodzaj zabezpieczeń kredytu, sytuację wśród konkurencji i tym podobne. Na podstawie tych danych instytucja bankowa może przeanalizować szanse powodzenia takiego pomysłu biznesowego. Jeżeli uzna, iż są podstawy by wierzyć w powodzenie takiego projektu, wówczas zostanie wydana pozytywna decyzja kredytowa. Nie ma określonej maksymalnej wysokości kredytu na start firmy, dużo zależy od takich czynników, jak rodzaj projektu, doświadczenie podmiotu wnioskującego.

Wewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa

Każdy przedsiębiorca musi się zmagać z problemem pozyskiwania środków na realizację kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych i utrzymywanie płynności finansowej. Działalność przedsiębiorstwa, niezależnie od jego formy prawnej można finansować ze środków wewnętrznych, jak i ze źródeł finansowanie zewnętrznego. Zdrowszym dla kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest oczywiście finansowanie go ze środków własnych a nie z pożyczonych. W biznesie szczególnie wartościową kwestią jest samodzielne finansowanie swoich poczynań na rynku. Jedną z form finansowanie wewnętrznego są odpisy amortyzacyjne, na które decydują się wspólnicy. Najpowszechniejszą formą finansowanie działalności przedsiębiorstw ze środków własnych jest finansowanie z wypracowanego zysku netto. Wspólnicy mogą także dodawać środki do kapitału zakładowego w postaci na przykład umowy pożyczki. Zewnętrznymi formami finansowania działalności gospodarczej są różnego rodzaju pożyczki i kredyty. Niemal każdy przedsiębiorca z odpowiednim stażem na rynku ma możliwość zaciągnięcia kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym. Często zachodzi u podmiotów gospodarczych konieczność zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, jednak najczęściej banki wymagają, co najmniej dziesięciu procent wkładu własnego do proponowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa

Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebny jest kapitał początkowy, który umożliwi nam szybki start, konieczne inwestycje i uwiarygodni naszą pozycję na rynku wśród innych partnerów biznesowych. Na większości form organizacyjno-prawnych nie ciąży obowiązek zebrania minimalnego kapitału zakładowego, lecz są też takie formy prawne, w których do rozpoczęcia funkcjonowania firmy potrzebne jest zgromadzenie wskazanych w odpowiedniej ustawie środków pieniężnych. Wśród czterech spółek osobowych, tylko na jednej ciąży taki wymóg, jest nią mianowicie spółka komandytowo-akcyjna a wysokość kapitału podstawowego wynosi w tym przypadku pięćdziesiąt tysięcy złotych. W zamian taka spółka jest wiarygodnym i zaufanym partnerem na rynku i ma możliwość emisji papierów wartościowych. Obie spółki kapitałowe przy ich zawiązywaniu muszą posiadać określony kapitał. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest to tylko pięć tysięcy złotych, za to spółki akcyjne muszą zebrać aż sto tysięcy złotych. Spółki akcyjne także mają prawo do emisji papierów wartościowych, mogą być ponadto notowane na giełdzie papierów wartościowych, jednak by wejść na parkiet giełdowy potrzebny jest kapitał zakładowy w wysokości czterdziestu milionów złotych. W spółkach europejskich kapitał podstawowy wynosi sto dwadzieścia tysięcy euro.

Dochodowy biznes internetowy

Szukając pomysłu na dochodowy biznes, warto zastanowić się nad możliwością założenia jednego z rodzajów biznesu internetowego. W sieci internetowej powstaje coraz więcej firm, które oferują swoje usługi i produkty o nie mniejszym standardzie niż w tradycyjnych punktach sprzedaży. Otwierając firmę internetową mamy szansę na podyktowanie niższych cen od konkurencji, ponieważ na wielu elementach możemy oszczędzić. Biznes internetowy ma nad tradycyjnymi sprzedawcami tę przewagę, że jest czynny dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez cały rok. Klient może złożyć zamówienie o dowolnej porze dnia i nocy, nie ma to żadnego znaczenia. Również łatwiej o promocję swojej działalności gospodarczej w Internecie, ponieważ zdecydowanie prościej jest dotrzeć tam do swojej konkretnej grupy docelowej. Jednym z najpowszechniejszych pomysłów, jeśli chodzi o biznesy internetowe jest zakładanie sklepów internetowych, jednak w tej branży występuje obecnie bardzo duża konkurencja, więc lepiej się dokładnie zastanowić zanim, podejmiemy, jakiekolwiek kroki. Warto przeprowadzić analizę konkurencji na rynku, a także analizę rentowności naszego przedsięwzięcia. Biznes w sieci internetowej rejestruje się podobnie, jak tradycyjną działalność gospodarczą. Pierwszym krokiem jest otrzymanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Zalety spółki cywilnej

Kodeks cywilny zawiera regulacje dotyczące procedury zawiązania, prowadzenia, przekształcenia, czy likwidacji spółki cywilnej. Przesłanką do zawiązania takiej spółki jest z pewnością prosta procedura założenia. Wystarczy, że wszyscy wspólnicy, których nie powinno być więcej niż trzech sporządzą treść umowy i ją podpiszą. Do założenia tego rodzaju spółki przekonują także niskie koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej tego rodzaju. Oczywiście w przypadku spółek cywilnych chodzi o prowadzenie działalności na niewielką skalę. Do prowadzenia działalności o dużym zasięgu lepsze są inne formy organizacyjno-prawne, jak na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne. Spółkę cywilną zawiązuje się najczęściej w celu realizacji jednego konkretnego celu, czyli często data zakończenia działania spółki jest wskazana w umowie spółki. Dla wielu osób niedogodnością spółki cywilnej jest występowanie odpowiedzialności zbiorowej, całym swoim majątkiem prywatnym, za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Każdy z wierzycieli może wybrać, od którego wspólnika rozpocznie się dochodzenie roszczeń. Plusem spółek cywilnych jest jeszcze brak konieczności gromadzenia kapitału podstawowego, co ma miejsce w spółkach komandytowo-akcyjnych, akcyjnych czy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakładanie spółki jawnej

Jednym z rodzajów spółek osobowych wskazanych przez kodeks spółek handlowych jest spółka jawna. Pozostałymi rodzajami spółek osobowych są spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i spółki partnerskie. Nie jest to być może najatrakcyjniejsza forma organizacyjno-prawna, lecz na zawiązanie takiego podmiotu gospodarczego decyduje się coraz więcej osób. Niewątpliwą zaletą takich spółek jest brak konieczności gromadzenia kapitału zakładowego, jak to jest na przykład w przypadku innej spółki osobowej, mianowicie spółki komandytowo-akcyjnej. Spółkę jawną może reprezentować każdy ze wspólników wskazany w umowie spółki. Umowę spółki jawnej sporządza się w obecności wszystkich wspólników oraz notariusza pod rygorem nieważności. Zakładanie spółki jawnej ma sens tylko wówczas, gdy zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą na niewielką skalę. Jednak spółka jawna to nie tylko same zalety, zdarzają się w tym rodzaju spółek osobowych również niedogodności, jak odpowiedzialność solidarna wspólników za zobowiązania spółki. Każdy ze wspólników za długi spółki odpowiada nie tylko wniesionym wkładem do majątku zakładowego, lecz również całym swoim majątkiem prywatnym. Poza tym wierzyciele mają prawo wyboru, z majątku, którego wspólnika będą dochodzić swoich roszczeń. Dlatego wspólników do spółki jawnej trzeba dobierać starannie.

Wybór formy opodatkowania

Niezależnie od tego, na jaką formę organizacyjno-prawną firmy się zdecydujemy, w każdej z nich musimy płacić podatek, lub nawet kilka jego rodzajów. Decydując się na założenie działalności gospodarczej, dobrze jest wybrać jej profil również ewentualnych późniejszych ulg podatkowych, które mogą pomóc nam w przetrwaniu trudnych chwil. Każdy podmiot gospodarczy do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego ma obowiązek zgłosić w urzędzie skarbowym formę opodatkowania, która będzie przypisana do naszej działalności gospodarczej w ciągu następnego całego roku. Jeżeli dana forma opodatkowania nie okaże się w naszym przypadku najlepsza, wówczas za rok możemy ją bez problemu zmienić. Jeśli do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego nie wpłynie do właściwego urzędu skarbowego decyzja przedsiębiorcy o wybranym sposobie opodatkowania, równoznaczne to jest z wyborem opodatkowania przedsiębiorstwa na zasadach ogólnych według dwóch stóp procentowych, osiemnasto i trzydziesto dwuprocentowej. Dla wielu podmiotów gospodarczych atrakcyjnym sposobem opodatkowania jest ryczałt od dochodów ewidencjonowanych. By wybrać najkorzystniejszą w naszym konkretnym przypadku formę opodatkowania warto zdecydować się na wizytę w biurze podatkowym, gdzie pomogą nam podjąć właściwą decyzję w tym zakresie.

Indywidualna działalność gospodarcza

Zdecydowanie najpopularniejszą formą organizacyjną-prawną jest obecnie indywidualna działalność gospodarcza. Prowadzenie jednoosobowej firmy daje przedsiębiorcy wiele korzyści, na które nie mógłby liczyć decydując się na inną formę prawną. Tego rodzaju działalność gospodarcza jest najlepsza dla osób, które zamierzają prowadzić firmę o niezbyt dużym zasięgu. Do działalności o większym zasięgu lepiej wybrać inną opcję. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają szansę wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania. Jeśli posiadamy pomysł na działalność gospodarczą, to nie powinniśmy z niego rezygnować tylko, dlatego, że nie posiadamy odpowiedniego kapitału potrzebnego do realizacji tego pomysłu. Na start firmy można otrzymać zarówno dofinansowanie z unii europejskiej, jak i kredyt w wielu bankach. By takie wsparcie finansowe otrzymać trzeba przede wszystkim posiadać odpowiedni biznesplan całego przedsięwzięcia oraz minimalny wkład własny. Zazwyczaj tego rodzaju instytucje wymagają dziesięciu procent wkładu własnego. Prowadząc indywidualną działalność gospodarczą zyskujemy panowanie nad naszym życiem zawodowym, to wielka szansa na wyższe zarobki, w porównaniu do zwyczajnej pracy na cały etat. Na początku prowadzenia takiej działalności gospodarczej przedsiębiorca może liczyć na ulgi.