1

2

3

4

5

 

Zakładanie firmy w domu

Coraz więcej osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej we własnym domu. Na taki krok mogą się zdobyć nie tylko osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, lecz także inne formy organizacyjno-prawne można prowadzić z takiej pozycji. Założenie firmy, którą prowadzimy w sieci internetowej nie jest żadnym wielkim wyczynem, spokojnie całość procedur rejestracyjnych załatwić można w kilka dni. Początkowe koszty takiej internetowej firmy również nie są zbyt wysokie. Z prowadzeniem firmy we własnym domu wiąże się wiele korzyści, między innymi oszczędzamy na dojazdach do i z pracy. Warto podkreślić, że oszczędzamy nie tylko pieniądze, lecz także czas. Biznes w domu to także oszczędność na lokalu biurowym. Koszt wynajęcia biura w centrum dużej aglomeracji miejskiej jest bardzo wysoki, dochodzi nawet do kilkunastu tysięcy złotych, co znacząco obciąża naszą firmową kasę. Za biuro spokojnie wystarczy nam salon w naszym domu. Nie potrzebujemy wcale oddzielnie wyselekcjonowanego pomieszczenia, jak się niektórym osobom mogłoby wydawać. Firma w domu, to także szansa na odpisanie od podatków odpowiednich i dozwolonych prawem elementów. Nie można jednak z tym przesadzić, gdyż czekają na nas częste kontrole finansowe. Z wysokości swojego fotela możemy równie dobrze kontrolować naszych pracowników.

Gromadzenie kapitału podstawowego

Przy niektórych formach organizacyjno-prawnych, przedsiębiorcy przed rozpoczęciem działalności muszą zebrać określony w odpowiedniej regulacji prawnej kapitał początkowy. Tym aktem prawnym, w którym możemy znaleźć wszystkie informacje na temat potrzebnego kapitału zakładowego jest kodeks spółek handlowych. Wśród czterech spółek osobowych, tylko na jednej ciąży wymóg zgromadzenia kapitału początkowego. Jest nią spółka komandytowo-akcyjna. Wspólnicy zakładający taką właśnie formę prawną muszą zebrać pięćdziesiąt tysięcy złotych. Natomiast wśród spółek kapitałowych, wspólnicy przy zakładaniu każdej z nich muszą zgromadzić kapitał początkowy. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to pięć tysięcy złotych, gdy chodzi o spółkę akcyjną to podmioty ją zakładające muszą zebrać aż sto tysięcy złotych. Jeszcze wyższe wysokości osiągają kapitały zakładowe w spółkach europejskich i spółdzielniach europejskich, kolejno sto trzydzieści tysięcy euro i trzydzieści tysięcy euro. Omówione formy prawne warto zakładać w przypadku zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej o dużym zasięgu. Dla mniejszych przedsiębiorców, wymienione wysokości kapitału zakładowego mogą się okazać nieosiągalne, również z tego powodu wprowadzono takie przepisy, by takie formy prawne były zarezerwowane dla poważnych biznesmenów.

Zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa

Nie zawsze udaje się przedsiębiorcom utrzymać płynność finansową tylko i wyłącznie z wypracowanego zysku netto. Gdy inne sposoby wewnętrznego finansowania również się nie sprawdzają, jak dodatkowe wpłaty wspólników, czy odpisy amortyzacyjne, wówczas należy sięgnąć po sposoby finansowania ze źródeł zewnętrznych. Jedną z form uzyskania takiego finansowego z zewnątrz jest uzyskanie kredytu. Przedsiębiorcy mają możliwość starania się o różnego rodzaju zobowiązania kredytowe. Najdłuższym okresem kredytowania charakteryzują się kredyty inwestycyjne, które można zaciągnąć nawet na trzydzieści lat. Tego rodzaju produkt bankowy przeznaczają przedsiębiorcy z reguły na modernizację firmy, albo na długo planowane inwestycje. Cel przeznaczenia kredytu inwestycyjnego wskazuje przedsiębiorca we wniosku kredytowym. Może nim być na przykład zakup maszyn, kupno licencji krajowych, albo zagranicznych, inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Sposobem na finansowanie bieżącą działalność przedsiębiorstwa jest kredyt na rachunku bieżącym firmy. Każda działalność gospodarcza zmuszona jest do prowadzenia odrębnego rachunku firmowego, po kilku miesiącach, w zależności od uzyskiwanych przychodów, bank ustala dla takiego przedsiębiorcy wysokość limitu kredytu obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego.

Emisja akcji spółki

Nie wszystkie spółki posiadają uprawnienia do emisji akcji. Kodeks prawa handlowego przyznał to prawo tylko spółkom komandytowo-akcyjnym i spółkom akcyjnym. Jednak do ich założenia potrzebne jest zgromadzenie kapitału zakładowego. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał początkowy musi wynieść, co najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych, natomiast w przypadku spółek akcyjnych jest on dwa razy wyższy. Prowadzenie takich spółek jest polecane wspólnikom, którzy planują rozwinąć swoją działalność gospodarczą na szeroką skalę. Takie formy organizacyjno-prawne, które posiadają możliwość emisji akcji i innych papierów wartościowych cieszą się ogólnie na rynku dobrą wiarygodnością. Z czasem, gdy nasza spółka zacznie przynosić duże zyski, będziemy mogli wprowadzić ją na giełdę papierów wartościowych. Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest ponad sześćset spółek. Można wyróżnić wiele rodzajów akcji, które mogą emitować spółki, do najważniejszych należą akcje zwykłe, uprzywilejowane, akcje nieme, złote. Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne są polecane przedsiębiorcom, którzy szukają dobrego sposobu na lokatę dużej ilości kapitału. W spółce komandytowo-akcyjnej występują dwa rodzaje podmiotów komandytariusz i komplementariusz, ich uprawnienia są precyzyjnie określone w kodeksie spółek handlowych.

Zalety spółki jawnej

Prawo handlowe wymienia cztery rodzaje spółek osobowych, wśród nich znajduje się spółka jawna, z której założeniem może wiązać się wiele korzyści i udogodnień dla wspólników. Przesłankami do zawarcia umowy tejże właśnie spółki jest przede wszystkim chęć prowadzenia działalności gospodarczej pod własną firmą. Wspólnicy spółki jawnej mogą w dowolny sposób modyfikować zasady zawiązania spółki. By założyć taką spółkę potrzebne jest jednak zaufanie pomiędzy wspólnikami, gdyż za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiadamy całym swoim majątkiem. Gdy znajdziemy zaufanych i wiarygodnych wspólników, nie powinno być problemów z rozpoczęciem działalności, ponieważ tego rodzaju forma organizacyjno-prawna nie nakłada na wspólników konieczności gromadzenia kapitału podstawowego. Forma spółki jawnej sprawdzi się tylko wówczas, gdy planujemy rozpocząć działalność na niewielką skalę. Na przedsięwzięcia o większym zasięgu zdecydowanie lepiej nadają się spółki kapitałowe, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, jednak one wymagają od ich wspólników zgromadzenia kapitału zakładowego kolejno w wysokości pięciu i stu tysięcy złotych. Spółka jawna wśród partnerów biznesowych może być reprezentowana przez wszystkich wspólników, albo tylko przez jednego wyznaczonego precyzyjnie w umowie spółki.

Utrzymywanie płynności finansowej

Wielu ekonomistów światowej sławy, jest zdania, że prowadząc działalność gospodarczą najistotniejszym elementem pozwalającym myśleć o przyszłości nie jest osiągany zysk netto, a umiejętność utrzymania płynności finansowej, gdy w kwestiach aktualnych przychodów nie jest najlepiej. Sposobów na utrzymanie płynności finansowej jest wiele, lecz każdy przedsiębiorca powinien opracować własną metodę na terminową spłatę wynagrodzeń dla swoich pracowników i dla swoich kontrahentów biznesowych. W utrzymaniu płynności finansowych w okresach zapaści na rynku pomagają bardzo wydatnie kredyty odnawialne na rachunku bieżącym. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą posiada rachunek firmowy. Najczęściej po sześciu miesiącach od rozpoczęcia prowadzenia firmy, bank daje możliwość uzyskania takiego zobowiązania kredytowego. Kredyty na rachunku bieżącym mogą przybrać dwie formy. Dla przedsiębiorców niewątpliwie lepszym rozwiązaniem są kredyty odnawialne. Pożytek z kredytów nieodnawialnych na rachunku bieżącym jest jednorazowy, więc lepiej zawczasu postarać się o kredyt odnawialny. Maksymalna wysokość takiego kredytu jest zależna od uzyskiwanych miesięcznych wpłat na konto. Z takiego kredytu można finansować tylko i wyłącznie bieżące zobowiązania, jak zapłata aktualnych danin publicznych czy też wypłata wynagrodzeń dla pracowników.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Narzędziem, które często powinno być stosowane w każdym rodzaju działalności gospodarczej jest analiza finansowa. Wewnętrznym organom danej firmy daje ona odpowiedź na wiele istotnych pytań w kwestiach związanych z wynikami finansowymi prowadzonej działalności. Również wiele zewnętrznych organów upomina się o analizę finansową, gdy prowadzimy z nimi transakcje finansowe. Chodzi tutaj między innymi o instytucje bankowe, inwestorów, kontrahentów i partnerów biznesowych. Analiza finansowa pomaga przewidzieć załamania finansowe firmy i w ten sposób możemy z większą świadomością planować przyszłość naszej działalności gospodarczej. Tego rodzaju narzędzie informacyjne jest potrzebne, by uzyskać sprawdzone informacje o dwóch najważniejszych czynnikach w przedsiębiorstwie kształtujących przyszłość firmy, mianowicie płynności finansowej i prognozowanych zysków netto. Przeprowadzenie analizy finansowej najlepiej powierzyć w ręce sprawdzonej firmy rachunkowej. Gdy rozpoczynamy transakcje z nowym parterem biznesowym, to warto również od niego zażądać aktualnej analizy finansowej. Pozwoli nam to na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji, gdy firma okaże się niewypłacalna, albo ich kondycja finansowa nie jest najlepsza. Starając się o kredyt inwestycyjny możemy być pewni, że bank zażąda od nas analizy finansowej.

Zwiększenie limitu zatrudnienia

Każdemu przedsiębiorcy powinno zależeć na regularnym zwiększaniu limitów zatrudnienia. Gdy firma się rozwija rzeczą absolutnie naturalną jest, że z czasem zatrudnia większą liczbę pracowników. Każda, nawet największa korporacja zaczynała od małej liczby pracowników, a nawet od jednoosobowej działalności gospodarczej. By dojść do poziomu firmy zatrudniającej kilkuset pracowników potrzeba czasu i dobrego, dochodowego pomysłu na biznes. Z posiadanej liczby pracowników zatrudnionych na podstawie stałej umowy o pracę wynika dla pracodawcy wiele konsekwencji, głównie podatkowych. Krajowe prawo jest skonstruowane w taki sposób, że przedsiębiorcy nie są za bardzo skłonni do zatrudniania pracowników w pełnym wymiarze czasowym. Istniejące możliwości zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło dają przedsiębiorcom furtkę, którą mogą ominąć większe obciążenia podatkowe. Jedyną szansą na zmianę sytuacji na rynku pracy jest zmiana prawa w tym zakresie, dopóki przedsiębiorcy będą posiadać szansę na ominięcie przepisów z pewnością będą to robić. Trzeba stworzyć warunki, w których dla pracodawcy zatrudnienie większej liczby pracowników będzie opłacalne. Bezrobocie w naszym kraju nie spada poniżej dziesięciu procent, zmiana prawa w tym sektorze z pewnością poprawiłaby sytuację takich osób bez stałego źródła zatrudnienia.

Kredyt technologiczny na innowacyjne rozwiązania

Bank gospodarki krajowej daje firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw szansę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na korzystnych warunkach. Z faktu, iż pomysłodawcą takich kredytów technologicznych wyszła strona państwowa płynie dla zainteresowanych przedsiębiorców wiele korzyści, między innymi odsetki są zdecydowanie niższe niż w przypadku tradycyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki komercyjne. Przedsiębiorca nie musi także zwiększać limitu zatrudnienia, co dotychczas wynikało przecież z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. Przy pełnym powodzeniu inwestycji zaznaczonej we wniosku kredytowym strona państwowa może nawet umorzyć część spłaty kredytu danemu przedsiębiorcy. Państwo doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, jak istotny dla rozwoju całej gospodarki jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a także, jak najszybsze i duże inwestycje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Bez tych dwóch czynników nie jest możliwy szybki rozwój gospodarczy. Minusem kredytów technologicznych najczęściej przytaczanym przez przedsiębiorców wnioskujących o taki kredyt jest konieczność posiadania dużego wkładu własnego, dochodzącego do dwudziestu pięciu procent, co nie jest małą sumą. Pomimo takich obostrzeń kredyty technologiczne cieszą się dużym powodzeniem.

Atrakcyjne kredyty inwestycyjne

W niektórych przypadkach już nawet na samym starcie działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma możliwość zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. Kredyt tego rodzaju na początku działalności najlepiej, gdyby był zabezpieczony na nieruchomości. Inwestycyjne kredyty hipoteczne są dla instytucji bankowych zdecydowanie mniej ryzykowne. Przedsiębiorca we wniosku kredytowym musi zaznaczyć, na jaki cel przeznaczy daną kwotę. Najczęściej banki nie są skłonne przelewać pieniędzy na konto przedsiębiorcy tylko od razu na konto danej inwestycji. Do wniosku kredytowego w postaci załącznika, dodaje się przeważnie plan całego przedsięwzięcia, czyli biznesplan. W taki sposób po obejrzeniu dokładnej analizy finansowej stanu firmy bank może obliczyć procentowe szanse na powodzenie takiej inwestycji i jej rentowności. Jeśli dane przedsięwzięcie nie będzie według strony bankowej opłacalne wówczas decyzja kredytowa z pewnością będzie negatywna. Kredyt inwestycyjny jest zobowiązaniem długoterminowym, okres kredytowania może wynieść nawet do trzydziestu lat. Przeznaczenie takiego kredytu może być bardzo różnorodne, od zakupu nowych maszyn do przedsiębiorstwa, przez inwestycje w nowe technologie i alternatywne źródła energii. Możliwości jest tak wiele, jak wiele jest pomysłów inwestycyjnych, a kreatywność przedsiębiorców jest duża.